Blog

제목 최종 글 날짜
공지 [완료] XE1 자료실 및 쉬운설치 서비스 점검 안내   2019.06.28
공지 [중요] 개인정보 이전 외 XpressEngine에서 알려드립니다   2019.06.25
공지 [중요!] Object 클래스의 이름 변경 안내(PHP 7.2 버전 호환성) [5] 2019.06.16 by 유샤인 2017.11.27
[보안패치] XE 1.11.5 버전 배포 안내 [5] 2019.06.01 by 레오리오 2019.04.02
[보안패치] XE 1.11.4 버전 배포 안내   2019.03.26
[보안패치] XE 1.11.3 버전 배포 안내 [2] 2019.03.26 by XE 2019.03.25
[보안패치] XE 1.11.2 버전 배포 안내 [1] 2019.01.28 by 장년 2018.12.18
XE 1.11.1 버전 배포 안내 file   2018.10.17
[보안패치] XE 1.11.0 버전 배포 안내 [3] 2018.10.11 by gu곰 2018.10.10
[중요-수정] XE 1.11.0 버전의 중요 변경사항 안내 (최종 수정: 2018년 10월 08일 19시 18분) [1] file 2018.10.10 by gu곰 2018.09.19
XE Core 1.9.7 배포 안내   2018.06.07
[보안 패치] XE 1.9.6 배포 안내 (1.9.5 포함) [2] 2018.06.15 by 벅바 2018.03.07
[보안 패치] XE 1.9.4 배포 안내   2018.03.06
XE 1.9.3 버전 배포 안내 [1] 2018.02.09 by 에릭리카드 2018.01.09
[취소] XE Core 1.10의 PHP 지원 버전 변경 안내 [1] file 2019.02.27 by KAofStafford 2018.01.04
XE 1.9.2(1.9.1 포함) 배포 안내 (OPcache 문제 수정) [2] 2017.12.13 by 마카리아 2017.12.07
[보안패치] XE 1.9.0 배포 안내 (PHP 7.2 호환성 개선) [12] 2017.12.04 by XE 2017.11.30
[보안패치] XE Core 1.8.46 배포 안내 [6] 2017.10.27 by 숭숭군 2017.10.19
[보안패치] XE Core 1.8.45 버전 배포 안내 [5] 2017.10.01 by 우랑탕탕이 2017.09.12
[보안패치] XE Core 1.8.44 버전 배포 안내 [1] 2017.09.12 by 웹마스터 2017.09.12
[보안패치] XE Core 1.8.43 버전 배포 안내 [5] 2017.08.27 by 흑묘백묘 2017.08.17
XE Core 1.8.42 버전 배포 안내 [5] 2017.07.25 by 에릭리카드 2017.06.27